Deklaracja dostępności

 • Deklaracja dostępności

  Publiczny Żłobek w Wadowicach Górnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zlobekwadowicegorne.pl/

  Data publikacji strony internetowej: 2021.01.01
  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.06.26
  Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.05.04

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zapewniono informację na temat działalności Publicznego Żłobka w Wadowicach Górnych w pliku zawierający tekst odczytywalny maszynowo oraz nagranie treści w języku polskim migowym
  • zamieszczono na stronie informację w tekście łatwym do czytania
  • publikowane zdjęcia posiadają opis alternatywny
  • staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.
  • na stronie internetowej istnieje możliwość powiększenia i zmniejszenia czcionki, można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych – jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku
  • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: zlobek@wadowicegorne.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Procedura

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

  Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
  • Organ nadzorujący: Dyrektor Publicznego Żłobka w Wadowicach Górnych
  • Adres: Wadowice Górne 133 E, 39- 308 Wadowice Górne
  • E-mail: zlobek@wadowicegorne.pl
  • Telefon: 14 666 57 07

  Dostępność architektoniczna

  Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
  Wejście główne do budynku wyposażone jest w podjazd dla wózków inwalidzkich, wzdłuż podjazdu znajduje się barierka umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się.

  Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
  Budynek nie posiada toalety dla niepełnosprawnych.

  Dostępność korytarzy, schodów i wind
  Budynek jest jednopoziomowy.

  Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
  Budynek nie posiada informacji głosowych, pętli indukcyjnych dla osób niesłyszących i słabo słyszących.
  Zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami  pomoc pracownika żłobka na terenie budynku.

  Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
  W okolicy znajduje się 1 wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

  Wstęp z psem asystującym
  Informujemy, że do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

  Tłumacz języka migowego
  W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.